Rybársky web - Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Čadci

Odber noviniek Odber noviniek Odber noviniek Odber noviniek Odber noviniek Odber noviniek

Výbor informuje Výbor informuje Výbor informuje Výbor informuje Výbor informuje Výbor informuje

V tejto kategórii V tejto kategórii V tejto kategórii V tejto kategórii V tejto kategórii V tejto kategórii

Prihlásenie Prihlásenie Prihlásenie Prihlásenie Prihlásenie Prihlásenie

 

Partneri webu Partneri webu Partneri webu Partneri webu Partneri webu Partneri webu

Sociálne siete Sociálne siete Sociálne siete Sociálne siete Sociálne siete Sociálne siete

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vytlačiť
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kategória: Výbor informuje
Uverejnené pondelok, 28. október 2019, 07:40
Napísal: Sihelník Marián
Prečítané: 115x

Zápisnica z mimoriadnej ČS

Zápisnica

z mimoriadnej členskej schôdze MO SRZ Čadca konanej dňa 13.10.2019

 

1.Otvorenie

Z poverenia výboru  MO SRZ Čadca, otvoril mimoriadnu členskú schôdzu,  podpredseda  výboru  MO SRZ Čadca Ing. Marián Sihelník  a privítal prítomných.

 

2. Schválenie programu schôdze

Ing. Marián Sihelník predniesol návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 1

Mimoriadna členská schôdza schvaľuje nasledujúci program schôdze:     

1. Otvorenie

2. Schválenie programu schôdze

3. Voľba pracovných komisií členskej schôdze (mandátová, návrhová, volebná komisia)

4. Novela  Stanov SRZ -  prerokovanie a schválenie pripomienok za MO SRZ Čadca

5. Informácia o udalostiach v Rade SRZ a dôvodov zvolania mimoriadneho Snemu SRZ

6. Voľba delegátov na Snem SRZ a náhradníka

7. Diskusia

8. Návrh uznesení

9. Ukončenie

Hlasovanie:

Za: 16         Proti:  0            Zdržal sa: 0

Program schôdze bol schválený.      

 

3. Voľ'ba pracovných komisií

V súlade so Stanovami SRZ  § 14 odst. 9 „Členskú schôdzu vedie predsedníctvo zvolené členskou schôdzou.“ 

Ing. Marián Sihelník preniesol na návrh výboru nasledujúce predsedníctvo schôdze:

Uznesenie č. 2

Členská schôdza schvaľuje:

-  za predsedajúceho schôdze  Ing. Mariana Sihelníka

- za zapisovateľa Mgr. Františka Švancara

- za členov predsedníctva,

MUDr. Františka Krasňana,  p. Milana Krkošku st., Ing. Petra Beleša, PhD., p. Stanislava Hanuliaka a p. Milana Krkošku ml.

Hlasovanie:

Za: 16        Proti:  0            Zdržal sa: 0

Predsedníctvo schôdze bolo zvolené.   

 

Následne predsedajúci pristúpil k voľbe jednotlivých komisií.             

Uznesenie č. 3

Voľba mandátovej komisie:

Členská schôdza schvaľuje za členov mandátovej komisie:

p. Stanislava Hanuliaka, Mgr. Františka Švancára a Stanislava Arendarika

Hlasovanie:

Za: 16        Proti:  0            Zdržal sa: 0

Mandátová komisia bola zvolená.   

Predsedajúci v súlade so Stanovami SRZ §-14 odst. 6 požiadal mandátovú komisiu o zistenie počtu prítomných členov a následné predniesol správu o uznášaniaschopnosti mimoriadnej členskej schôdze.

§-14 odst. 6, Stanov SRZ hovorí:

        Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je v čase zvolania členskej schôdze prítomná nadpolovičná väčšina členov. Ak v čase zvolania členskej schôdze nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov, môže výbor otvoriť rokovanie členskej schôdze bez ohľadu na počet prítomných členov, pričom  prítomní členovia rozhodnú verejným hlasovaním o tom, či sa členská schôdza bude konať. Pre rozhodnutie  o konaní schôdze a o jej právoplatnosti je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

Na platnosť prijatých uznesení členskej schôdze je potom potrebná nadpolovičná väčšina hlasov  prítomných členov v čase hlasovania pokiaľ v Stanovách SRZ nie je uvedené inak.

         Na základe vyjadrenia mandátovej komisie, ktorá konštatovala že je prítomných iba 16 členov, čo nie je nadpolovičná väčšina členov MO SRZ, výbor navrhol pokračovať v konaní mimoriadnej členskej schôdze. Keďže v zmysle uvedeného §-14 odst. 6 Stanov SRZ musí rozhodnutie o konaní schôdze schváliť nadpolovičná väčšina počtu prítomných členov predsedajúci predniesol návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 4:

Prítomní členovia MO SRZ Čadca súhlasia, aby sa mimoriadna členská schôdza konala.

Hlasovanie:

Za: 16        Proti:  0            Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté .   

 

Voľba Volebnej komisie:

Po  podaní informácií z metodického usmernenia Rady SRZ pre MO predniesol predsedajúci návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 5

Členská schôdza schvaľuje volebnú komisiu v nasledovnom zložení:

Predseda volebnej komisie: Milan Krkoška st., Marián Krkoška a Stanislav Arendárik

Hlasovanie:

Za: 16        Proti:  0            Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.   

Voľba návrhovej komisie:

Predsedajúci predložil ďalší návrh na uznesenie:

Uznesenie č. 6

Členská schôdza schvaľuje návrhovú komisiu v nasledovnom zložení:

Mgr. František Švancár, Marián Krkoška a Ing. Peter Beleš, PhD.

Hlasovanie:

Za: 16        Proti:  0            Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

4. Novela Stanov SRZ - prerokovanie a schválenie pripomienok za MO SRZ Čadca

Mimoriadna členská schôdza si vypočula návrhy na  zmenu a doplnenie  stanov a po rozprave  predsedajúci predložil návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 7

Mimoriadna členská schôdza schvaľuje za MO SRZ Čadca nasledujúci návrh na zmenu stanov:

1. V §-14 písmeno e) volí stanovený počet delegátov na snem zväzu doplniť za tento text : „na funkčné obdobie 4 rokov“.

2. Mimoriadna členská schôdza schvaľuje povinnosť pre delegátov MO SRZ Čadca presadzovať na Sneme SRZ odvolanie Ing. Javora z funkcie tajomníka a jeho vylúčenie zo SRZ.

3. Mimoriadna členská schôdza schvaľuje podporovať také zmeny v Stanovách SRZ, ktoré pomôžu zvýšiť ochranu zväzového majetku, zabezpečia transparentnosť hospodárenia, zjednodušia činnosť fungovania zväzu a nespôsobia zvyšovanie odvodov pre ZO SRZ.

 

Hlasovanie:

Za: 16        Proti:  0            Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.   

5. Informácia o udalostiach v Rade SRZ a dôvody zvolania mimoriadneho Snemu SRZ.

Predsedajúci predniesol prítomným nasledujúcu informáciu: „Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline začal v kauze predaja rybárskeho hospodárstva v Považskej Bystrici trestné stíhanie v prípade obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. TASR o tom v pondelok informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová.

Turbulencie v Slovenskom rybárskom zväze (SRZ) sa začali po tom, ako tajomník Rady SRZ Ľuboš Javor a bývalý prezident SRZ Rudolf Boroš mali podpísať nevýhodnú, a v porovnaní so zmluvou o budúcej zmluve pozmenenú, kúpno-predajnú zmluvu o predaji rybochovného zariadenia v Považskej Bystrici za 3,4 milióna eur spoločnosti MV Solutions. Majetok prešiel na list vlastníctva spoločnosti, SRZ však stále nemá, a v zmysle zmluvy ani tak skoro mať nebude, peniaze za predaj.

Slovenský rybársky zväz napadol nevýhodnú zmluvu o predaji rybárskeho hospodárstva a podnikol právne kroky, aby bola vyhlásená za neplatnú. O ďalšom smerovaní SRZ bude rozhodovať mimoriadny snem SRZ, ktorý bude 23. novembra v Žiline. Program mimoriadneho snemu bude trojbodový – odvolanie tajomníka SRZ (momentálne má disciplinárnou komisiou pozastavený výkon funkcie), zmena stanov a voľba nového tajomníka.

Po rozprave bol na návrh prítomných prednesený nasledujúci návrh na uznesenie:

 

6. Voľba delegátov na Snem SRZ a náhradníka

V zmysle čl. V. odst. 11 - priebeh volieb zabezpečuje a kontroluje volebná komisia a riadi ich predseda volebnej komisie. Predsedajúci požiadal volebnú komisiu, aby vykonala akt volieb v súlade s volebným poriadkom.

Predseda volebnej komisie oboznámil prítomných s kandidátkou na delegátov a náhradníka na Snem SRZ, ktorý sa bude konať 23.11.2019 v Žiline.

 

Kandidáti na  delegáta:

Ing. Peter Beleš, PhD. vek 45 rokov, profesionálny ichtyológ a znalec v odbore Vodné hospodárstvo, odvetvie: Rybárstvo a rybnikárstvo. V súčasnosti zamestnaný v SRZ Rada Žilina. Člen SRZ 35 rokov.

Ing. Marián Sihelník vek 60 rokov, povolanie riaditeľ OSBD Čadca, člen SRZ 30 rokov.

Náhradník delegát:

MUDr. František Krasňan, vek 63 rokov, povolanie lekár, člen SRZ 49 rokov.

Výbor v súlade s volebným poriadkom prerokoval prihlášky uvedených členov na svojom zasadnutí dňa 10.09.2019 a skonštatoval, že spĺňajú podmienky pre zvolenie za delegátov a náhradníka.

 

Uznesenie č. 8

Následne predseda volebnej komisie dal hlasovať o jednotlivých kandidátoch:

Mimoriadna členská schôdza schvaľuje, aby Ing. Peter Beleš, PHD. bol delegátom na mimoriadnom 13. Sneme SRZ.

 

Hlasovanie:

Za: 15        Proti:  0            Zdržal sa: 1

Uznesenie bolo prijaté.   

Mimoriadna členská schôdza schvaľuje, aby Ing. Marián Sihelník bol delegátom na mimoriadnom 13. Sneme SRZ.

Hlasovanie:

Za: 15        Proti:  0            Zdržal sa: 1

Uznesenie bolo prijaté.   

Mimoriadna členská schôdza schvaľuje,  aby MUDr. František Krasňan bol náhradníkom delegáta na mimoriadnom 13. Sneme SRZ.

Hlasovanie:

Za: 15        Proti:  0            Zdržal sa: 1

Uznesenie bolo prijaté.

  

7. Diskusia

V diskusií predseda MO SRZ Čadca MUDr. František Krasňan poukázal na nízku účasť na schôdzi.

Ing. Peter Beleš podrobne informoval o situácii v Slovenskom rybárskom zväze.

 

8. Návrh uznesenia

Predseda návrhovej komisie predniesol nasledovný návrh na uznesenie členskej schôdze:

Mimoriadna členská schôdza schvaľuje:

1.      Návrh  na zmenu stanov SRZ: v §-14 písmeno e) volí stanovený počet delegátov na snem zväzu doplniť za tento text: „na funkčné obdobie 4 rokov“

2.      Mimoriadna členská schôdza zvolila za delegátov na XIII. Snem SRZ Ing. Petra Beleša, PhD. a Ing. Mariána Sihelníka. Za náhradníka delegáta XIII. Snemu SRZ bol zvolený MUDr. František Krasňan.

  Mimoriadna členská schôdza ukladá:

3.      Povinnosť pre delegátov MO SRZ Čadca presadzovať na Sneme SRZ odvolanie Ing. Javora z funkcie tajomníka a jeho vylúčenie zo SRZ.

4.      Podporovať také zmeny v stanovách, ktoré pomôžu zvýšiť ochranu zväzového majetku, zabezpečia transparentnosť hospodárenia, zjednodušia činnosť fungovania zväzu a nespôsobia zvyšovanie odvodov pre ZO SRZ.

                                                                                       

Hlasovanie:

Za: 16        Proti:  0            Zdržal sa: 0

Uznesenie predložené návrhovou komisiou bolo prijaté.   

 

9. Ukončenie

Na záver predsedajúci poďakoval za aktívnu účasť a zdarný priebeh schôdze a schôdzu ukončil.

 

 

 

 Zapísal: Mgr. František Švancár

 

 

                                                                                                      Predsedajúci schôdze

                                                                                                        Ing. Marián Sielník v.r.

Štatistika Štatistika Štatistika Štatistika Štatistika Štatistika

Na webe je prítomných:

- 7 návštevníkov

- žiadni členovia


Súvisiace články Súvisiace články Súvisiace články Súvisiace články Súvisiace články Súvisiace články

Copyright © 2020 MO SRZ Čadca. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.

Napíšte svoj článok Napíšte svoj článok Napíšte svoj článok Napíšte svoj článok Napíšte svoj článok Napíšte svoj článok

Hľadáme ďalších autorov článkov. Pomôžte spestriť tento web svojími príspevkami. Píšte hlavne o sebe, o svojích zážitkoch z rybačky. Ak budete potrebovať pomoc s editáciou a úpravou svojích článkov, adminovia vám radi pomôžu.

naozaj.eu NanoShop IsoKor Slovenský kroj Nano shop IsoKor